راهبردهای اقتصادی رسول خدا(ص)
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
راهبرد رسول خدا9 در توجه به نهاد اقتصاد به عنوان یک نهاد اثر گذار بر رفتارهای فردی و جمعی در جامعه مسلمان مدینه، با ارائه طرح عملیاتی هماهنگ و سازماندهی شده برای دستیابی به رفع چالش های معیشتی و ایجاد رفاه عمومی، نمونه بارزی از طرح های راهبردی درحوزه فعالیت های اقتصادی است. راهبرد اقتصادی رسول خدا9 در چگونگی دستیابی به اهداف اقتصادی، با برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و به با اهداف ابتدایی، میانی و نهایی به همراه سیاست تولید و ایجاد درآمد، تدوین و اجراء شده است. بر این اساس و به منظور دست یابی به الگو مناسب جهت تدوین راهکارهای نهاد اقتصاد و تبیین شاخصه‌ها و ملاک‌های اقتصاد اسلامی، در راستای فرهنگ‌سازی و مدیریت اقتصادی و معیشتی در جامعه، رفتارشناسی صحیح از مجموع سیره اقتصادی رسول خدا9به عنوان اسوه و الگوی طراحی‌شده زندگی مطلوب از سوی خداوند، برای برون‌رفت از معضلات و چالش‌های اقتصادی بسیار ضروری می نماید. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از منابع تاریخی و سیره نگاری و با روش تحلیل محتوا، با تأکید بر رفتار سنجی دینی، درصدد است تا با توجه به این سؤال که راهبردهای اقتصادی رسول خدا9چه تأثیر بر اوضاع اقتصادی جامعه مسلمان عرب مدینه داشته است؟ به سیاست ها و برنامه‌های راهبردی رسول خدا9و نقش آن در تولید، ایجاد درآمد، اشتغال زایی وبه طور کل تحول ساختاری نظام اقتصادی جامعه مدینه بپردازد.