لوئی ماسینیون و تأثیر وی بر اسلام شناسان غربی
65 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
لویى ماسینیون Louis Massignon خاورشناس فرانسوی، چهره شناخته شده در حوزه مطالعات اسلام شناسی غرب است. وی که تلاش نمود تا با بررسی تاریخ پر فراز و نشیب شیعه درک واضح تری را نسبت به جریان های مذهبی در اسلام ارائه دهد. او که عمده فعالیت های علمی خود را پس از آشنایی با شخصیت تاریخی صوفی شهید حسین بن منصور معروف حلاج، معطوف به مباحث عرفان و تصوف اسلامی کرده بود، نقطه عطفی را در مطالعات اسلامی رغم زده است. ماسینیون با اعتقاد به اینکه منبع عرفان و تصوف در اسلام، تعالیم و آموزه های دینی به ویژه قرآن است و از سنت یونانی گنوسی و حکمت هرمسی تأثیر پذیرفته است، نظریه جدیدی را در مقابل نظریه های رغیب درباره پیدایش تصوف در اسلام ارائه نمود و باب تازه ای در مطالعات اسلامی در غرب گشود و خاست‌گاه اسلامی تصوف را در حلقه‌های دانشگاهی غرب ارائه کرد و زمینه مطالعات و بررسی های بیشتر را در حوزه عرفان و تصوف اسلامی فراهم نمود به طوری که کمتر اثری از آثار منتشر شده در این حوزه مطالعاتی وجود دارد که منبعث از آثار ماسینیون نباشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای با محور قرار دادن این پرسش که آیا ماسینیون بر مطالعات اسلام شناسان غربی اثر گذاشته است با اثبات این فرضیه که نظریه های علمی وی نقش اساسی در مطالعات اسلامی غرب داشته است، به تأثیر پژوهش های ماسینیون بر مطالعات اسلامی در غرب پرداخته است.