سیره فرهنگی امام کاظم(ع)
44 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش علمی امام کاظم(ع)/ قم 1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فرهنگ مهمترین مؤلفه زمینه ساز تحول و توسعه در هر جامعه ای است. برای دست یابی به این مهم وجود یک الگوی فرهنگی مناسب برای ارتقاء فرهنگ فردی و اجتماعی، ضروری است. انتخاب الگوی صحیح نیازمند تعریف و بازشناسی بهترین این الگوها است. به همین دلیل این مقاله می کوشد با بررسی سیره و رفتار امام کاظم (ع) در مواجهه با شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه و چگونگی به¬کارگیری ابزار های فرهنگ ساز، گامی در جهت باز تولید الگوی دینی متناسب با مقتضیات زمان بردارد. در همین راستا ضمن تعریف برخی از مفاهیم اصلی و بررسی مقدماتی شرایط سیاسی، اجتماعی آن عصر، با بهره گیری از گزارشات تاریخی و حدیثی از منابع حدیثی شیعه، به شیوه های رفتار امام کاظم(ع) در جهت فرهنگسازی برای هدایت و رهبری جامعه پرداخته شد. مهمترین دستاورد این مقاله، ارائه برنامه های راهبردی برای توسعه فرهنگ دینی با تأکید بر نقش گفتمانی آموزه های قرآن در تربیت فرهنگی جامعه و تولید فرهنگ دینی، توسعه علوم به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای فرهنگ ساز، اهتمام به رونق برنامه راهبردی و عملی شبکه سازمان یافته وکالت، برای مدیریت فرهنگی جامعه شیعه، از سیره امام کاظم(ع) بوده است.