واکاوی جریان های فکری عصر امام مجتبی(ع)
63 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش بین المللی سب النبی/ تهران 1393
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/04/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جریان شناسی ابزاری مناسب برای درک بهتر رخدادهای تاریخی عصر امام مجتبی است. عصر امامت و حکومت امام مجتبی در ادامه عصر امام علی زیر نفوذ جریان های فکری-سیاسی عثمانیه، مرجئه- جبریه وقدریه و خوارج دست خوش تغییرات و تحولاتی شد. جریان عثمانی و جریان عقیدتی ارجاع و اعتقاد به جبر و قضاء و قدر الهی توسط امویان در مقابله با آل علی در جهت دستیابی به قدرت مورد استفاده قرار می گرفت. اعتقاد به ارجاع که سستی و بی رمقی دینی را در پی داشت، نقش بسزایی در این تحولات ایفا می¬کرد. خوارج نیز که با اعتقاد به کافر بودن مرتکب کبیره، عقیده ای مخالفِ عقیده ارجاعی بنی امیه داشتند، در برهه از زمان جهت غلبه بر امویان در کنار سپاهیان امام حسن مجتبی قرار گرفتند. اما این حضور در بهم ریختگی سپاه امام مؤثر شد و در کنار چند عامل دیگر موجب تحمیل صلح بر امام شد. این تحقیق برآنست تا با بررسی جریان¬های فکری سیاسی این عصر، به سهم جریان های فکری این عصر و چگونگی نقش آفرینی آن در تحولات عصر امام مجتبی بپردازد.