بخارا و نقش فرهنگی آن در گسترش اسلام در آسیای مرکزی
54 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام/ پذیرش نهایی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شهر بخارا که هم قبل از ورود اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار بود پس از تسلط سامانیان بر منطقه به عنوان پایتخت این دولت، با توجه به سیاست های مدبرانه آنان به لحاظ فرهنگی و اقتصادی رشد قابل توجهی یافت و زمینه ساز گسترش اسلام در منطقه شرق جهان اسلام شد. سامانیان توانستند با تکیه بر جایگاه معنوی خلافت عباسی و بهره مندی از سیاست هایی چون عدالت اجتماعی و ایجاد امنیت در حوزه های دینی، اقتصادی، اجتماعی دوران درخشان بخارا را رقم زده و علی¬رغم توسعه فرهنگی در بخارا، نقش بسزایی در گسترش اسلام در شرق جهان اسلام ایفا کنند.