سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام 
دبیر تحریریه فصلنامه عملی پژوهشی تاریخ اسلام 
1389/12/20 
1392/07/07 
ارزیابی و پی گیری مقالات  
همکاری 
مدرسه عالی امام خمینی(ره)/ جامعه الصطفی 
دبیر گروه تاریخ اسلام  
 
 
دبیر گروه تاریخ اسلام  
همکاری 
مؤسسه آموز عالی حوزوی تربیت مدرس 
معاونت پژوهش 
1388/12/01 
ادامه دارد 
مشاور 
تدریس 
مؤسسه آموزش عالی تربیت مدرس 
مدرس 
1393/07/01 
1393/11/01 
روش تحقیق 
تدریس 
مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی/ دانشگاه فرهنگ 
مدرس 
1391/07/01 
1394/02/19 
تاریخ اسلام در شبه قاره 
تدریس 
مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی/ دانشگاه فرهنگ 
مدرس 
1391/07/01 
ادامه دارد 
آشنایی با تاریخ کشور های اسلام